Πλαίσιο του Προγράμματος

Πρόγραμμα: Interreg V A Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://greece-italy.eu/

Άξονας Προτεραιότητας
2 – Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση

Θεματικοί στόχοι / Προτεραιότητες
06 – Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Προτεραιότητα Επένδυσης
6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ειδικός Στόχος
SO 2.1 – Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της περιοχής του προγράμματος

EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο